Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Oprávněná osoba na úseku osobních údajů

JUDr. Martin Strýček, advokát

U Červeného mlýna 64/1, Ponava, 612 00 Brno, tel: + 420 775 305 261, e-mail: strycek@ak-strycek.cz

Vaše osobní údaje jsou v advokátní kanceláři zcela v bezpečí.

Ochrana, shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů je v souladu se zákonem.

Advokát o svých klientech shromažďuje identifikační, kontaktní příp. platební údaje, jako:

 • jméno a příjmení, titul
 • adresa bydliště/místa podnikání/sídla
 • emailová adresa
 • IČ, DIČ
 • telefonní číslo
 • bankovní účet

U zájemců kontaktujících advokáta prostřednictvím webového formuláře pouze:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • emailová adresa

Vaše osobní údaje advokát zpracovává výlučně za účelem poskytování právních služeb a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví.

Právním základem pro zpracování osobních údajů tak je

 • plnění smlouvy, kterou s Vámi advokát uzavřel
 • plnění zákonné povinnosti
 • oprávněný zájem advokáta.
 • v případě kontaktování prostřednictvím webového formuláře Váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu strycek@ak-strycek.cz anebo na adresu advokátní kanceláře

Osobní údaje mohou být, pro zajištění výše uvedeného účelu, předávány třetím subjektům a těmito zpracovávány, vždy však v souladu s příslušným nařízením a zákonem.

Těmito třetími osobami mohou být:

 • spolupracující advokáti
 • pojišťovna v případě pojistné události
 • účetní anebo daňový poradce v souvislosti se zpracováním účetnictví
 • IT technik v souvislosti s údržbou a provozem informačních systémů
 • přepravce pro předání a doručení Vaší zásilky
 • Česká advokátní komora.

Vaše osobní údaje advokát zpracovává po dobu poskytování právní služby, po skončení věci z důvodu oprávněného zájmu po dobu 5 let. Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů advokátem, informujte jej o tom.

Vaše práva na úseku ochrany osobních údajů

 • 1. na informace zda, proč a jak advokát zpracovává Vaše osobní údaje
 • 2. na opravu chybně uvedených osobních údajů
 • 3. na výmaz (být zapomenut), advokát vymaže Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné, odvoláte svůj souhlas, vznesete námitky proti zpracování nebo za účelem splnění právní povinnosti
 • 4. na omezení zpracování – pokud vznesete námitku proti zpracování
 • 5. na přenositelnost údajů
 • 6. podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku - můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, www.uoou.cz
 • 7. získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
 • 8. odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu, a to zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu strycek@ak-strycek.cz

Reklamní systémy

Remarketing

Advokát shromažďuje soubory cookies uložené v prohlížeči návštěvníka webu, které obsahují informace o používání webových stránek uložené na pevném disku Vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných webovou stránkou při každé Vaší návštěvě. Cookies slouží k analýze provozu na webu, k reklamním a marketingovým účelům.

Remarketing či retargeting zajišťují společnosti Google, Inc. a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě Vašich předchozích návštěv webových stránek. Data z remarketingu používá advokát výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem posouzení relevantního reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve vyhledávání Google a SEZNAM a.s.

Google Analytics

Advokát využívá službu Google Analytics - analýzu internetových stránek, která využívá soubory cookies k provádění analýz návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách advokáta.

Google Ads

Služba umožňující advokátovi vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb.